اداره دبیرخانه مرکزی

اداره دبیرخانه مرکزی

رئیس اداره دبیرخانه ؛ طاهره اقبال خمامی

 

الف) مشخصات فردی :

نام: طاهره              نام خانوادگی:  اقبال خمامی    سال تولد:                  1343            سال استخدام: 1377

تلفن تماس :    66428972

 

ب) سوابق شغلی : 

-مسئول دبیرخانه اداری و مالی

-رئیس دبیرخانه مرکزی

 

ج) شرح وظایف شغلی:

-ثبت نامه های ورود و خرروج

-ثبت نامه های ECE

-ارسال نامه های ECE

- دریافت بخشنامه های سایت اداری و مالی

-نظارت بر کار همکاران و پاسخگوئی به  مراجعین  محترم