اداره امور عمومی

 

 

اداره امورعمومی و خدمات

 

رئیس اداره امورعمومی ؛ داود خانجانها

 

الف) مشخصات فردی :

نام: داود     نام خانوادگی: خانجانها     سال تولد:  1348        سال استخدام: 18/11/74

تلفن تماس :  66935456

 

ب) سوابق شغلی : 

- 74 الی 80 راننده

- 81 الی 83 مسئول سرویس دهی ترابری

-84 الی 92 مسئول امور عمومی دانشگاه

-92 الی 94 امور عمومی دانشکده ادبیات

 

ج) شرح وظایف شغلی:

- نظارت و رسیدگی درخصوص نظافت ساختمانهای ستادی و دانشکده ها

- رسیدگی به وضهیت حقوق و مزایای نیروهای خدمات شرکتی 

- رسیدگی و نظارت در امور مراسم های  واحد دانشگاهی در مناسبت های گوناگون